Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Gwybodaeth i Dyfwyr

Hyfforddiant a Chyngor


Ash Keys
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

Marchnadoedd Coed Brodorol

Ar hyn o bryd yng Nghymru mae yna alw mawr sydd heb ei ateb am goed a llwyni brodorol wedi'u tyfu o hadau sydd wedi'u casglu yn lleol.
 
 
Native Tree Markets
Mae yna alw sydd wedi hen sefydlu o du tirfeddianwyr, a hynny am eginblanhigion coed blwydd oed neu ddwy flwydd oed at amrywiaeth o ddibenion:
  • Gwrychoedd a lleiniau cysgodi.
  • Plannu coetiroedd newydd.
  • Rheoli ac ailstocio coetiroedd.
  • Coetiroedd coridorau afonydd a rheoli erydiad ar lannau afonydd.

Native Tree Markets
Mae yna farchnad sy'n tyfu hefyd am goed mwy (3+ oed) mewn potiau, at ddibenion tirlunio fel:
  • Plannu ar ymylon ffyrdd.
  • Tirlunio i guddio gwaith gosod pibellau LNG.
  • Ar gyfer arddangosfeydd/i'w llogi i arddangoswyr mewn sioeau amaethyddol/garddwriaethol ac hyd yn oed ar gyfer cefndiroedd setiau ffilmiau.
Mae sefydliadau sy'n ariannu plannu o'r fath (C.C.G.C., y Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfarwyddiaeth Briffyrdd Ll.C.C., ac ati) wedi symud tuag at argymell defnyddio coed â tharddiad lleol fel amod ariannu.
 
Hefyd, mae cyfleoedd diweddar (megis Coetiroedd Gwell i Gymru a Chronfa Her Ehangu Coetiroedd Brodorol Cynllun Grantiau Coetir) wedi mynd cam ymhellach, gan ddynodi bod yn rhaid defnyddio coed â tharddiad lleol.
 
Ac yn olaf, wrth i strwythur ehangach taliadau amaethyddol gael ei rhesymoli, gosodir mwy o bwyslais ar fesurau amaeth-amgylchedd, gan gynnwys defnyddio stoc plannu â tharddiad lleol.
 
 
Y galw posibl am goed a llwyni brodorol â tharddiad lleol ym Mhowys, 2003-4.*
 
 
Cynlluniau
Nifer y coed a'r llwyni yn fras
Rhywogaethau nodweddiadol y mae gofyn amdanyn nhw
Adfer gwrychoedd Tir Gofal
240, 000
Y Ddraenen Wen, y Gollen, y Ddraenen Ddu, y Gelynnen
Ardaloedd Amgylcheddol Sensitif
52, 000
Yr un fath â Tir Gofal
Cynllun Grantiau Coetir (Coetiroedd Gwell i Gymru bellach)
104, 000
Y Dderwen Ddigoes, y Fedwen Arian a'r Fedwen Gyffredin. Yr Onnen, y Gollen, y Gelynnen, ac ati
Cynlluniau Afonol y Comisiwn Coedwigaeth (1993-96)
120, 000
Yr Helygen, y Wernen,
Ailstocio Menter Coedwigaeth
175, 000
Fel CGC / CGG
Cyfanswm y galw blynyddol
691, 000
 
 
*o: Astudiaeth i ymchwilio i'r galw am goed a llwyni â tharddiad lleol ym Mhowys, a'u cyflenwad, gan Evelyn Over. Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Medi 2003.
© 2018 Tree Nurseries of Powys | Testun | Native Trees English VersionEnglish
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol