Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Pam Plannu Coed Brodorol


Sweet Chestnut Tree
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

 

 

Gwell cyfraddau goroesi. Mae cyfansoddiad genetig coed a llwyni brodorol â tharddiad lleol yn sicrhau eu bod wedi addasu'n well i'r amodau lleol a geir yng Nghymru. Mae plannu coed sydd wedi addasu'n well yn sicrhau gwell cyfraddau goroesi, gan osgoi costau ailblannu. Cadw bywyd gwyllt lleol. Yn hanesyddol yng Nghymru, mae llawer o goed brodorol sydd wedi'u plannu wedi'u tyfu o hadau a gasglwyd o ardaloedd gwahanol iawn (naill ai o iseldir y DU, neu'n waeth na hynny o gyfandir Ewrop). Gall nodweddion genetig pwysig fod yn arwyddocaol wahanol mewn coed a dyfir o hadau sydd wedi'u mewnforio, gan ddylanwadu ar yr amser blaguro, blodeuo a ffrwytho, a tharfu ar y cydbwysedd brau rhwng y coed brodorol a'r bywyd gwyllt maen nhw'n ei gynnal. Lleihau newid yn yr hinsawdd. Mae ffynonellu coed a hadau yn lleol yn cwtogi ar gostau cludiant ac yn lleihau llygredd. Rhaid treulio mwy o amser a milltiroedd ar y ffordd pan fydd meithrinfeydd y tu allan i Gymru'n teithio i gasglu hadau coed Cymreig, yna'n eu cludo'n ôl i'r feithrinfa ac unwaith eto'n cludo'r eginblanhigion i Gymru i'w plannu. Diogelu cyflogaeth leol. Wrth gefnogi busnes meithrinfa lleol ceir effaith lluosogi ar yr economi lleol, gyda gweithwyr yn gwario'u harian ar nwyddau a gwasanaethau lleol. Mae yna gyfleoedd i fentrau meithrinfeydd greu swyddi amser llawn, a hefyd i dirfeddianwyr sydd eisoes yn bodoli arallgyfeirio, gan ddatblygu swyddi meithrinfa rhan-amser i ychwanegu at eu hincwm. Cadw treftadaeth naturiol leol. Bellach, mae yna werthfawrogiad cyffredin o fanteision amgylcheddol ac economaidd plannu coed brodorol, yn hytrach nag, er enghraifft, conwydd amrodorol. Mae coed a choetiroedd brodorol, yn enwedig gweddillion coetiroedd hynafol, yn rhan hanfodol o dirweddau lleol, gan gadw nodwedd hanesyddol y rhanbarth a'i wneud yn fwy deniadol i dwristiaid. Manteision cymdeithasol a manteision o ran hamdden ac iechyd. Ceir llawer o ddogfennaeth sy'n nodi bod gweld a chael profiad o fannau gwyrdd naturiol, gan gynnwys coetiroedd, yn beth llesol i iechyd cymdeithasol a phersonol. Mae ymwelwyr yn dod i werthfawrogi coetiroedd fwyfwy, nid yn unig y profiad cyffredinol o goed a llwyni, ond hefyd oherwydd dealltwriaeth ddyfnach o'r bioamrywiaeth mae unrhyw goetir yn ei gynnal. Gall profiadau o'r fath gynnig manteision emosiynol ac ysbrydol dyfnach i les ein meddwl.
Mae'r rhan fwyaf o asiantaethau sy'n ymwneud â phlannu coed, gan gynnwys Coed Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Coed Cadw, Flora Locale, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfarwyddiaeth Briffyrdd LlCC, ac Awdurdodau Unedol bellach yn argymell defnyddio coed â tharddiad lleol.
 
Gwelwch ein hadrannau gwybodaeth i gael mwy o fanylion.
 
Wrth brynu coed, sut alla' i ddweud a oes ganddyn nhw darddiad lleol?
 
1. Cyn prynu coed, gofynnwch i'r feithrinfa bob tro am wybodaeth am darddiad/lleoliad hadau unrhyw goed maen nhw'n eu gwerthu. Dylai meithrinfeydd cymwys gadw cofnodion o'r mannau y maen nhw'n casglu hadau coed ohonyn nhw, yn ogystal â manylion am amodau amgylcheddol y safle, fel uchder, math o goetir, math o bridd a draeniad. Mae'n rhaid i feithrinfeydd, yn ôl y gyfraith, gofrestru manylion eu holl gasgliadau hadau â'r Comisiwn Coedwigaeth.
 
2. Gofynnwch am dystysgrif tarddiad ar gyfer yr holl goed rydych chi'n eu prynu. Nid oes yn rhaid i hon fod yn ddogfen gymhleth, ond dylai o leiaf nodi manylion y rhanbarth maen nhw'n tarddu ohono. Rhif fydd hyn, fel 303, 304 neu 403 (gwelwch y map o darddiad hadau coed yn ôl rhanbarthau'r DU) sy'n amlinellu lle casglwyd yr hadau a ddefnyddiwyd i dyfu'ch coed.
 
3. Ymgynghorwch â'ch swyddog Coetir y Comisiwn Coedwigaeth neu swyddog Coed Cymru lleol i gael cyngor ar ba feithrinfeydd sy'n cyflenwi coed brodorol â tharddiad lleol.
 
 
© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol