Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Amdanom Ni

Rhesymau Dros y Prosiect

Nawdd a Gwariant

Partneriaid a Llywodraethiant


Golden Beech Leaves in Autumn
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
Partneriaid a Llywodraethiant

Mae'r wefan yma'n rhan o brosiect Datblygu Meithrinfeydd Coed â Tharddiad Lleol ym Mhowys, sef prosiect Glasu a ariennir trwy LEADER+ Gweithred 2.

Leader +

Menter Gymunedol Ewropeaidd yw LEADER+ â'r nod o gynorthwyo cymunedau gwledig i wella ansawdd bywyd a ffyniant economaidd yn eu hardal leol. LEADER+ yw trydydd Raglen LEADER, ac mae'n dilyn LEADER I a II.

Glasu yw rhaglen LEADER+ yr UE ar gyfer Powys a Chanolbarth Cymru, gan hybu datblygu gwledig arloesol a chynaliadwy sy'n "ychwanegu gwerth" at gynhyrchion naturiol. Ar hyn o bryd mae yna 57 o grwpiau Leader yn y DU, saith ohonyn nhw yng Nghymru.

Gweithred 2

Cydweithredu Gan adeiladu ar lwyddiant dull Leader+ o weithredu, ffocws ychwanegol i brosiectau Gweithred 2 yw cydweithredu â grwpiau a phrosiectau Leader+ mewn rhanbarthau eraill.  

Partneriaeth Ar hyn o bryd mae'r prosiect yma'n cydweithio ag Adventa (Leader+ Sir Fynwy), Cadwyn Clwyd (Leader+ Sir y Fflint a Sir Ddinbych) yn ogystal â phartneriaid eraill, gan gynnwys:

Comisiwn Coedwigaeth Cymru Coed Cymru SIREN Cyf Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Sir Powys Cyngor Sir Fynwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, Yr Adran Menter, Arloesi a Rhwydweithiau Fforwm Tirlun

Datblygiad cyflenwol Pwrpas cydweithredu yw datblygu adnoddau naturiol (ee, coedwigaeth, pren) y gwahanol ardaloedd Leader+ mewn modd cydlynol a chyflenwol.

Gwahanol ranbarthau, themâu cyffredin Mae rhaglenni Gweithred 2 yn golygu bod grwpiau a phrosiectau unigol Leader+ yn cydweithio dan thema gyffredin. Er enghraifft, mae un thema drosfwaol, sef “O'r Had i'r Hau" yn cwmpasu prosiectau a gweithredoedd unigol y tri phartner:

Mae prosiect Meithrinfeydd Coed â Tharddiad Lleol Glasu yn canolbwyntio ar y galw am hadau coed ac eginblanhigion coed, a'u cyflenwad.

Mae hyn yn ategu:

Menter Adfywio Coedlannau Adventa, sy'n canolbwyntio ar ddehongli coetiroedd, rheoli coetiroedd yn gynaliadwy, marchnata pren lleol a chefnogi cyflogaeth leol. Gwelwch isod i gael mwy o fanylion. Menter Adfywio Coedlannau Cadwyn Clwyd, lle bydd arwyddocâd treftadaeth coetiroedd yn cael ei ddefnyddio i frandio a marchnata cynhyrchion newydd o goetiroedd hynafol, gan gefnogi cyflogaeth leol gynaliadwy. Gwelwch isod i gael mwy o fanylion.

Rhannu Gwybodaeth ac Arfer Gorau Yn ogystal â chyfathrebu rheolaidd, ad hoc rhwng swyddogion prosiect y gwahanol ranbarthau, mae amrywiaeth o fesurau yn cynorthwyo ymhellach â chydweithredu, gan gynnwys: Byrddau Trafod Cydweithrediadol chwarterol, yn cwblhau Astudiaeth a Chynhadledd Dadansoddi Cymharol er mwyn rhannu gwybodaeth ac Arfer gorau.

Llywodraethiant a rheolaeth

Meithrinfeydd Coed Powys

Mae Cydlynydd Coed â Tharddiad Lleol (Cliff Webb) a Rheolwr Prosiect (Lee Price) yn rheoli gweithrediadau o ddydd i ddydd y prosiect yn Glasu. Hefyd, bydd grŵp llywio'n cyfarfod pob chwarter i ddarparu mwy o wybodaeth ar gyfer y prosiect ac i'w arwain. Mae'r grŵp llywio'n cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau ac unigolion preifat sydd â diddordeb, gan gynnwys:

Coed Cymru Comisiwn Coedwigaeth Cymru Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Sir Powys Fforwm Tirlun Sector preifat

Hefyd, bydd rhai aelodau o grŵp llywio'r prosiect yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd chwarterol y Bwrdd Trafod Cydweithredol, sy'n cydlynu'r gweithredu ar y cyd rhwng partneriaid prosiectau gweithred 2, sef Glasu, Adventa a Chadwyn Clwyd.

Glasu

Mae Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLl) yn rheoli'r holl grwpiau Leader+, fel Glasu. Partneriaethau yw'r rhain sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r gymuned leol, gyda thraean o aelodau'r bwrdd yn dod o'r sector preifat, traean o'r sector cyhoeddus a thraean o'r sector gwirfoddol.   I gael mwy o fanylion ewch i http://www.glasu.org.uk/.

Partneriaid prosiectau - Adventa: Adfywio coedlannau

Crynodeb o'r prosiect:

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy, Coed Cymru a SIREN Cyf, mae Adventa yn cynorthwyo â datblygu Canolfan Hyfforddi Coed Gwent i ddatblygu canolfan ymwelwyr yng Nghoed Gwent a fydd yn hybu natur unigryw coetiroedd Sir Fynwy a'r cynhyrchion pren a gynhyrchir o'u hadnoddau.  Hyd yma, mae gan Goed Gwent:  

bentwr stoc rheoledig o bren safon-FSC o ffynonellau lleol; gweithdy pren sy'n cynhyrchu cynhyrchion pren o ansawdd allan o bren caled Cymreig sydd wedi'i reoli'n gynaliadwy, ac sy'n cynnig hyfforddiant a chyflogaeth â thâl i grwpiau sydd dan anfantais gymdeithasol. Er mwyn ategu / gwella gweithrediadau ymhellach yng Nghoed Gwent, mae Swyddog Adfywio Coedlannau Adventa yn datblygu dogfennau i ddwyn sylw at bwysigrwydd defnyddio coed â tharddiad lleol a phren o ffynonellau lleol, sef: Cyfeirlyfr Busnesau Pren Sir Fynwy i hybu'r diwydiant pren lleol, ac i ddangos dolennau'r gadwyn gyflenwi o'r cynnyrch crai i'r cynnyrch gorffenedig astudiaeth dichonoldeb / cynllun busnes ar gyfer datblygu canolfan ymwelwyr yng Nghoed Gwent a fydd yn ymchwilio i'r meysydd canlynol;
a) Prif bethau y gellid defnyddio'r ganolfan ymwelwyr ar eu cyfer,
gan roi sylw penodol i'r elfennau hynny a fydd yn sicrhau y bydd pobl yn dod yn ôl dro ar ôl tro, ac yn helpu i estyn y tymor ymwelwyr   b) hyfywedd canolfan o'r fath yn nhermau nodi marchnadoedd targed posib, niferoedd ymwelwyr posib, 'dadansoddiad cost a budd' gan gynnwys nodi ffynonellau ariannu posib, cynllun busnes a strategaeth farchnata pum mlynedd gydag argymhellion ar gyfer y ffordd ymlaen.   c) hyfywedd cyflogi Rheolwr Canolfan Ymwelwyr a fydd â chylch gorchwyl i reoli'r cyfleuster ymwelwyr, hwyluso ymweliadau addysgol, cydlynu arddangosfeydd, goruchwylio rheoli masnachfraint y caffi, datblygu syniadau ar gyfer dehongliadau eraill o goetiroedd Coed Gwent a hybu Coed Gwent fel atyniad twristiaeth amgylcheddol strategaeth dehongli coetiroedd yn nhermau datblygu llwybrau cerdded sy'n bodoli / rhai newydd, datblygu llwybrau seiclo newydd a datblygu dehongliadau o'r coetiroedd.

Partneriaid prosiect - Cadwyn Clwyd: Adfywio coedlannau
 
Crynodeb o'r prosiect
 
Gan adeiladu ar thema sylfaenol y rhwydwaith o barciau a choetiroedd sy'n gysylltiedig â chestyll canoloesol eiconig gogledd-ddwyrain Cymru, bydd Adfywio Coedlannau yn mabwysiadu dull o weithredu fydd yn ystyried y dreftadaeth wrth hybu a defnyddio adnodd coetiroedd lled-naturiol hynafol ardal Cadwyn Clwyd yn gynaliadwy. Trwy fynediad a dehongliad, bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd economaidd, naturiol, diwylliannol a hanesyddol y coetiroedd, a hynny gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.    Dyma brif elfennau'r prosiect:   Mynediad Corfforol – Datblygu rhwydwaith o lwybrau coetir.
 
Datblygu Cynnyrch – Datblygu cynhyrchion coetir newydd yn deillio o goetiroedd lled-hynafol.   Brandio a Marchnata Treftadaeth – Datblygu menter gymdeithasol a fydd yn gweithredu fel grŵp caffael i farchnata is-gynhyrchion coetiroedd e.e. golosg, tanwydd pren ac ati.
 
© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol