Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Amdanom Ni

Rhesymau Dros y Prosiect

Nawdd a Gwariant

Partneriaid a Llywodraethiant


Rowan Berries
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
Nodau'r prosiect:
 
 
Cynyddu'r defnydd a'r ymwybyddiaeth o goed â tharddiad lleol (eginblanhigion coed brodorol a dyfir o hadau a gesglir yn ardal Canolbarth Cymru).
 
Yr hyn rydym ni'n ei wneud:
Cefnogaeth busnes i dyfwyr ym Mhowys sy'n cyflenwi eginblanhigion a hadau coed â tharddiad lleol. Hybu plannu coed priodol, brodorol, yn benodol eginblanhigion coed â tharddiad lleol.
Lle rydym ni'n gweithio:
 
Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar Bowys a Chanolbarth Cymru, er mewn rhai amgylchiadau gallwn ni weithio gyda phobl y tu allan i'r ardal yma. 
 
Parhad y prosiect:
 
Dechreuodd y prosiect yma fis Ebrill 2005 a bydd yn rhedeg hyd fis Mehefin 2008, diolch i nawdd oddi wrth Leader+ yr UE, LlCC a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.
 
 Pam Plannu Coed a Llwyni Brodorol â Tharddiad Lleol

Mae coed sy'n cael eu hystyried yn rhai brodorol i Gymru yn cynnwys amrywiaeth o rywogaethau llydanddail a geir mewn lleoedd fel coetiroedd (ee y dderwen, yr onnen, y fedwen, yr helygen, y wernen, ac ati) neu mewn gwrychoedd (ee y ddraenen wen, y gollen, y ddraenen ddu, y fasarnen fach, ac ati).
Bellach, mae yna werthfawrogiad cyffredin o fanteision amgylcheddol ac economaidd plannu coed brodorol, yn hytrach nag, er enghraifft, conwydd amrodorol.
Coed brodorol a dyfir o hadau a gesglir yn lleol yw coed â tharddiad lleol.
Yn hanesyddol yng Nghymru, mae llawer o goed brodorol sydd wedi'u plannu wedi'u tyfu o hadau a gasglwyd o ardaloedd gwahanol iawn (naill ai o iseldir y DU, neu'n waeth na hynny o gyfandir Ewrop).
 Mae yna sawl mantais amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol i blannu coed â tharddiad lleol:
 

Mae cyfansoddiad genetig coed a llwyni brodorol â tharddiad lleol yn sicrhau eu bod wedi addasu'n well i'r amodau lleol a geir yng Nghymru. Mae plannu coed sydd wedi addasu'n well yn sicrhau gwell cyfraddau goroesi, gan osgoi costau ailblannu. Gall nodweddion genetig pwysig fod yn arwyddocaol wahanol mewn coed a dyfir o hadau sydd wedi'u mewnforio, er enghraifft amser blaguro, blodeuo a ffrwytho, gan darfu ar y cydbwysedd brau rhwng y coed brodorol a'r bywyd gwyllt maent yn ei gynnal. Mae ffynonellu coed a hadau yn lleol yn cwtogi ar gostau cludiant, yn lleihau llygredd ac yn helpu i ddiogelu cyflogaeth leol. Mae'r rhan fwyaf o asiantaethau sy'n ymwneud â phlannu coed, gan gynnwys Coed Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Coed Cadw, Flora Locale, Cyfarwyddiaeth Briffyrdd LlCC. ac Awdurdodau Unedol bellach yn argymell defnyddio coed â tharddiad lleol.
Gwelwch ein hadrannau prynwyr a gwybodaeth i gael mwy o fanylion.
 
Glasu a Phrosiect Meithrinfeydd Coed â Tharddiad Lleol Powys
 
Sut gall y prosiect eich helpu chi?

Glasu yw rhaglen LEADER+ yr UE ar gyfer Powys a Chanolbarth Cymru, gan hybu datblygu gwledig arloesol a chynaliadwy sy'n "ychwanegu gwerth" at gynhyrchion naturiol.
 
Mae Prosiect Meithrinfeydd Coed â Tharddiad Lleol Glasu yn cefnogi tyfwyr sy'n cynhyrchu coed brodorol, a dyfir o hadau a gesglir yn lleol, trwy:
Grantiau i gynyddu gallu tyfwyr i gynhyrchu coed â tharddiad lleol. Cyngor i dyfwyr ar dyfu coed, a ddarperir gan Gydlynydd Coed â Tharddiad Lleol amser llawn. Ymweliadau hyfforddi a chyngor technegol. Cydlynu marchnata coed â tharddiad lleol ym Mhowys, er enghraifft: trwy gefnogi tyfwyr mewn sioeau masnach. Cefnogi cydweithio rhwng tyfwyr unigol i gwtogi ar gostau a gwella'r marchnata.
Gwelwch ein hadran tyfwyr i gael mwy o wybodaeth.
© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol